Ruszyliśmy z DDP!

19 marca – ruszyliśmy! Na dzień dzisiejszy, Dzienny Dom Pobytu działa niestacjonarnie. Pandemia i związane z nią obostrzenia uniemożliwiły nam przyjęcia Podopiecznych w murach DDP. W tej sytuacji nasi pracownicy docierają do nich! Codziennie – od poniedziałku do piątku – uczestnicy DDP otrzymują posiłki, które dowozimy do ich domów. Z Podopiecznymi utrzymywany jest kontakt telefoniczny. Pomoc i wsparcie, np. psychologiczne, w miarę możliwości, jest  świadczone na odległość. Nasze opiekunki oferują również swoją pomoc w robieniu niezbędnych zakupów. Przygotowywane są także drobne zadania do wykonania w domu przez naszych Podopiecznych.

Choć teraz nie możemy się spotkać tak, jak wszyscy tego byśmy pragnęli, chcemy Ci powiedzieć:

DOBRZE, ŻE JESTEŚ!

CZEKAMY NA CIEBIE!

Ufamy, że już wkrótce będzie to możliwe.

Dzienny Dom Pobytu w Jabłonowie-Zamku

w ramach Projektu

pt. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu, Centrum, Usług Środowiskowych w okresie od 01.V 2020 do 30.IV.2022 poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie powstanie:

Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami.

DDP funkcjonowało będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00.

W placówce, w której świadczone będą usługi dla 30 osób oprócz pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, wprowadzone zostaną działania wpływające na aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej poprzez:

–  zajęcia indywidualne lub grupowe z psychologiem,

– zajęcia terapeutyczne pomagające rozwinąć zainteresowania i kontakty interpersonalne (np. biblioterapia, choreoterapia, silwoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne),

– imprezy integracyjne w środowisku lokalnym.

– Osoby korzystające z usług DDP objęte także będą opieką pielęgniarską oraz będą mogli korzystać z utworzonego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych.

– Realizowane będą usługi opiekuńcze dla 2 osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania przez cały okres realizacji projektu. Codzienna opieka obejmie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem posiłków i pomoc w ich spożywaniu, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się), opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się i zmianie bielizny, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji) oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, tj. czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej (uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej). Ponadto w ramach UO realizowanej w miejscu zamieszkania, zapewniony zostanie dla osób niesamodzielnych kontakt z otoczeniem (m.in. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

 Powstanie Centrum Usług Środowiskowych, w którym świadczone będą usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia:

Prawnik będzie udzielał porad potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, tj. porad prawnych, finansowych, majątkowych, ekonomicznych itp.

–  Psycholog będzie świadczył usługi z doradztwa w zakresie problemów rodzinnych oraz w zakresie bezpieczeństwa, którego celem będzie m.in.: poprawa stanu psychicznego klienta, niwelowanie poczucia osamotnienia, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, wyrabianie postawy zaradności życiowej, rozwój umiejętności interpersonalnych.

Placówka będzie współpracowała z placówkami ochrony zdrowia, dzięki czemu osoby odwiedzające CUŚ uzyskają informacje na temat działalności placówek służby zdrowia w lokalnej społeczności, jak i również specjalistycznych usług medycznych. Ponadto dzięki wsparciu i działaniom realizowanym przez CUŚ, osoby korzystające z tej placówki, będą miały możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rozwijania kontaktów społecznych w rodzinie i społeczności lokalnej.

Projekt realizowany przez Partnera Wiodącego:

Fundację WERWA, Rogowo 48, 87-162 Lubicz

oraz na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie przez Partnera PW:

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Dom Generalny.