Nasze dzieła

Centrum Duchowości Bł. Marii Karłowskiej dysponuje 25 miejscami noclegowymi. Położenie poza centrum miasta sprzyja wyciszeniu i oddaniu się modlitwie. W centrum organizowane są skupienia  dla dziewcząt i kobiet. Przyjmowane są również zgłoszenia grup rekolekcyjnych z własną kadrą organizatorów.

Centrum Duchowości Bł. Marii Karłowskiej
Jabłonowo-Zamek 19 A
87-330 JABŁONOWO POMORSKIE
kom. 692 759 799
e-mail: nowicjat@pasterki.pl

Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są dla dziewcząt zagrożonych niedostosowaniem społecznym pozostających w normie intelektualnej w wieku szkoły podstawowej (od 11roku życia). Dziewczęta przyjmowane są do placówki na podstawie postanowienia Sądu i objęte są całodobową opieką. Podstawowym zadaniem placówki jest wychowywanie, zmierzające do eliminowania przejawów nieprzystosowania społecznego, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a także zapewnienia wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowania do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi. Placówki kierują się chrześcijańskimi zasadami wychowawczymi, opartymi na systemie wychowawczym pozostawionym siostrom przez Założycielkę bł. Marię Karłowską, który charakteryzuje prewencyjna metoda wychowawcza.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt
im. Bł. Marii Karłowskiej

Pniewite 84
86-230 LISEWO
tel. +48 56 676 86 46;  
+48  56 676 77 44
e-mail: placowkapniewite@wp.pl
www.pasterki.com

Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt
im. Bł. Marii Karłowskiej
ul. Piątkowska 148
60 – 650 POZNAŃ
tel. +48 61 823 35 82; 
+48 61 823 36 14
e-mail: dowpasterki@archpoznan.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Bł. Marii Karłowskiej jest placówką niepubliczną gdzie zapewnia się dzieciom całodobową opiekę, wychowanie oraz zaspokaja niezbędne ich potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne. Przyjmowane są dzieci powyżej 10 roku życia – w przypadku rodzeństwa również poniżej tego wieku. Wychowankowie kierowani są do placówki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu na podstawie orzeczenia Sądu.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka
im. Bł. Marii Karłowskiej

Topolno 45
86 – 120 PRUSZCZ
tel. +48 52 33 20 537
e-mail: placowka.topolno@op.pl

Przedszkole Dobrego Pasterza jest katolicką placówką niepubliczną, która działa od 2005 r. Idea powstania przedszkola zrodziła się u mieszkańców Żołędowa, która przez siostry pasterki została podjęta. Przedszkole dysponuje 52 miejscami w dwóch oddziałach: I oddział – dzieci w wieku 2,5 – 4 lat i II oddział – 5-6 lat. Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej (lipiec) i przerw świątecznych. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego oraz realizuje w pełnym zakresie podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole Dobrego Pasterza
ul. Jastrzębia 27
Żołędowo
86 – 031 OSIELSKO
tel. +48 52 381 30 30
e-mail: przedszkole_dp@onet.eu;
www.pasterkizoledowo.pl

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek im. Bł. Marii Karłowskiej działa na podstawie Aktu Założycielskiego naszego zgromadzenia od 1992 r. w oparciu o Statut i regulamin. DSM zapewnia całodobowy, okresowy pobyt samotnym matkom, ich dzieciom i kobietom w ciąży. Długość pobytu danej podopiecznej uwarunkowana jest jej indywidualną sytuacją życiową. Placówka nie jest wpisana do rejestru placówek pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Pomoc specjalistyczną, tj. prawną, socjalną, psychologiczną czy medyczną podopieczne domu uzyskują w ogólnodostępnych ośrodkach pomocy, urzędach. Standard usług placówki jest na poziomie zaspokojenia podstawowych potrzeb podopiecznych.

Placówka przede wszystkim udziela schronienia kobietom i ich dzieciom na czas ustabilizowania sytuacji osobistej. Podczas pobytu w DSM kobiety biorą czynny udział w życiu wspólnoty domowej zgodnie z regulaminem placówki, włączając się w różne prace domowe, uczą się systematyczności, obowiązkowości, opieki nad dzieckiem, itp. Mają możliwość wyrównania braków edukacyjnych poprzez indywidualne nauczanie, pogłębienia życia religijnego, korzystania z sakramentów św., uczestniczenia w życiu liturgiczny.

Dom Samotnej Matki
ul. Jastrzębia 27
Żołędowo
86 – 031 OSIELSKO
tel. +48 52 381 30 30
e-mail: siostrypas@op.pl

OpłatkarniaWypiek Liturgiczny komunikanty, hostie i opłatki wigilijne. Aktualna praca zgromadzenia jest kontynuacją dziedzictwa Bł. Marii Karłowskiej, która w 1917 r. założyła „Centralną Fabrykę Opłatków” . Pracy sióstr i podopiecznych towarzyszy modlitwa wynagradzająca za zniewagi jakich doznaje Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.

Wypiek Liturgiczny
ul. Piątkowska 148
60-650 Poznań
tel. 61 823 35 51
kom. 504 394 556
http://sklep.oplatkarnia-poznan.pl