Apostolstwo

APOSTOLSTWO ZGROMADZENIA SIÓSTR PASTEREK

Zgromadzenie nieprzerwanie stara się prowadzić Dzieło swej Błogosławionej Matki według Jej myśli i założeń, dostosowując je do współczesnych potrzeb.

Siostry Pasterki starają się naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza w myśl hasła: „Szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).

Dlatego podejmują działania aby pomóc dziewczętom, które zeszły z drogi chrześcijańskiej moralności w odbudowaniu w sobie dziecięctwa Bożego, dając im w swoich domach możliwości pełnej rehabilitacji i przygotowanie do życia w społeczeństwie. W tym celu prowadzą:

– placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dziewcząt w wieku szkolnym zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 – oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Dziecka o charakterze koedukacyjnym.

Pasterki są powołane do czuwania nad owieczkami, którym zguba zagraża i nad tymi, które już zginęły, a teraz odnalezione zostały… W błogosławiony dzień naszej Profesji zakonnej ofiarowałyśmy życie nasze za zbawienie dusz. Każda z nas powinna sobie powiedzieć wraz z Boskim Zbawicielem: Nie przyszłam dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników  (M.K.)

– W trosce o ratowanie zagrożonego dziś życia dzieci nienarodzonych udzielają pomocy samotnym matkom w prowadzonym przez siebie Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek im. Bł. Marii Karłowskiej.

O Pasterki! Cóż uczynimy, by przysłużyć się Ojcu naszemu? Jak Go pocieszyć zdołamy, gdy tyle Jego dzieci ukochanych, które rad by do łona Swego przytulić, ginie marnie w odmętach zwodniczego świata (M.K.)

– Prowadzą świetlicę dla dzieci z rodzin borykających się z różnymi problemami.

Uczcie ich wszystkiego, czego Ja was nauczyłem – mówił do Apostołów Chrystus Pan.

Musimy je karmić chlebem zdrowej nauki. Niech dobry przykład pasterki stanie się dla nich kazaniem, niech każdy czyn będzie namaszczony duchem Bożym, natchniony łaską Bożą. (M.K.)

– Posługują jako pielęgniarki i opiekunki chorych w zakładach opiekuńczo-leczniczych i stacjach opieki medycznej:

Pasterka ma poprzez leczenie chorych ciał trafiać do dusz i zdobywać je dla Boga. Błogosławiony, kto dobrze czyni duszom i ciałom! (M.K.)

– Włączają się w duszpasterstwo Kościoła jako katechetki, zakrystianki, organistki i pomoc w duszpasterstwie młodzieży

Módl się i pracuj, zwyciężaj, przyczyniaj się do wywyższenia Kościoła świętego -taka jest powinność pasterki. Pracuj w duchu Kościoła świętego, w duchu reguły, dla chwały Bożej, a uczynki twoje błyszczeć będą jak słońce (M.K.)

– Prowadzą przedszkole dla dzieci.

Największym i najważniejszym dowodem i skutkiem miłości chrześcijańskiej jest bezsprzecznie gorliwość o zbawienie bliźnich, bo ona odnosi się do wieczności. Ten jest prawdziwym miłośnikiem ludzi, kto poświęca się dla ich zbawienia (M.K.)

– W domach zgromadzenia prowadzą dni skupienia dla dziewcząt i kobiet. W Centrum Duchowości im. Bł. Marii Karłowskiej przyjmują grupy rekolekcyjne.

Prowadzić dusze po drogach duchowych łask to rzecz doskonalsza, jak rządzić światem w rzeczach ziemskich. Serce gorliwe raduje się widząc, że ludzie miłują Boga i że Go chwalą, a smuci się wszystkim, co się sprzeciwia chwale Bożej (M.K.)

– Wypiekają komunikanty i opłatki wigilijne

W Najświętszym Sakramencie daje nam Chrystus Swe Ciało, Swoją Krew, Bóstwo Swoje ze wszystkimi cudownymi łaskami, zawartymi zarówno w Jego Świętym Człowieczeństwie, jak i w Bóstwie – i to codziennie albo tylokrotnie, ilekroć chcemy przygotować się na Jego przyjęcie (M.K.)

– W trosce o piękno Liturgii, wykonują hafty liturgiczne.

Warto się uczyć pięknych robót i wykonywać je. Piękne szycie i haft wykształcają ścisłość oka i ręki i tym samym przynoszą nieocenioną korzyść. Kto raz zakosztuje tego, co w istocie jest piękne, ten nie może potem upodobać sobie w tym co niskie. Nic lepiej nie posłuży do dźwignięcia społeczeństwa, jak rozbudzenie zamiłowania do wszystkiego, co zacne, wzniosłe i prawdziwie piękne. Należy czynić rzeczy trwałe i warte czasu i zachodu. Cokolwiek robić warto, warto zrobić dobrze (M.K.)

Ponadto zgromadzenie prowadzi grupę pw. św. Michała Archanioła,  tzw. Pomocnic,skupiającą osoby, które z powodu braku warunków kanonicznych nie mogą być członkiniami zgromadzenia, pragną jednak własnego uświęcenia w życiu wspólnym i w pełnieniu czynnej posługi dla bliźnich.

Druga grupa pw. św. Marii Magdaleny, tzw. Magdalenki, rekrutuje się z osób ożywionych pragnieniem rehabilitacji moralnej i duchem wynagrodzenia.

Jezu Dobry Pasterzu, daj oblubienicy Twojej uczucie Serca Twego względem każdej duszy, odkupionej Najświętszą Krwią Twoją! (M.K)

Siostry Pasterki realizują swoje zadania apostolskie w 19 domach w Polsce oraz w 1 placówce w Rzymie – jako opiekunki duchowe w domu pomocy dla ludzi starszych.

Siostry wykonują wszystko w tym celu, „ABY BÓG BYŁ MIŁOWANY”