TEKSTY LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ

ANTYFONA NA WEJŚCIE Syr 18, 13

Miłosierdzie człowieka – nad jego bliźnim, * a miłosierdzie Pana – nad całą ludzkością, * karci, wychowuje, poucza * i zawraca jak pasterz swoją trzodę.

KOLEKTA

Boże, Ty w swojej Opatrzności obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię (Karłowską), aby naśladując przykład Dobrego Pasterza, pomagała kobietom wyzwolić się z niewoli grzechu, † za jej wstawiennictwem daj nam, sługom Twoim, abyśmy idąc za tym, co dobre, * potrafili unikać tego, co nam szkodzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w błogosławionej Marii, Dziewicy, * i pokornie Cię prosimy, niech nasza Ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ez 34, 15

Pan mówi: * Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, † spraw, abyśmy za przykładem błogosławionej Marii żyjąc tylko dla Ciebie, * nieśli Twoje miłosierdzie wszystkim, którzy go potrzebują. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Czytania mszalne

PIERWSZE CZYTANIE Syr 2, 7-11

Bojący się Boga, wierzcie, ufajcie, miłujcie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Wy, którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania.

Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej, i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?

Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 23(22), 1-2a. 2b-3.4.5.6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *

niczego mi nie braknie.

Pozwala mi leżeć *

na zielonych pastwiskach

Refren.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *

przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska *

są moją pociechą.

Refren.

Stół dla mnie zastawiasz *

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

a kielich mój pełny po brzegi.

Refren.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pana *

po najdłuższe czasy.

Refren.

SPIEW PRZED EWANGELIĄ J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,

Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 15, 1-7

Dobry Pasterz

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Wszyscy celnicy i grzesznicy Zbliżali się do Jezusa, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: ‹‹Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi››.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: ‹‹Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia››.

Oto słowo Pańskie.