ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z BŁOGOSŁAWIONĄ MATKĄ MARIĄ KARŁOWSKĄ

Teksty rozważań różańcowych zostały zaczerpnięte z Pism ascetycznych Błogosławionej Matki Marii Karłowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

Zestawienia dokonała m. Gaudiosa Dobrska CSDP.

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

WPROWADZENIE

Słowa Błogosławionej Matki Marii Karłowskiej:

Maryja mówi do duszy: „Bądź pewna, że kto ma Mnie za Matkę – Boga ma za swego Ojca. Znakiem nieomylnym, że się jest dzieckiem Bożym – to być Moim dzieckiem. Nie zaniedbuj więc oddawania Mi codziennie jakiejś drobnej usługi ani okazywania swego nabożeństwa. Nie wątp, że jestem przed Bogiem wszechwładną, skoro obrał Mnie za Swoją Matkę! Każdej Mej prośby jest gotów wysłuchać. Jezus był Mi posłusznym na ziemi – jest i w Niebie” (DD).

WIERZĘ W BOGA, OJCZE NASZ

WPROWADZENIE DO 3 ZDROWAŚ

Błogosławiona Matka Maria mówi: „Tylko wiara prowadzi do prawdziwej miłości” (DP). Módlmy się o ożywienie naszej wiary.

Matka Maria mówi: „Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu” (PNWD).

Módlmy się o niezachwianą nadzieję.

Błogosławiona mówi: „Miłość ma być widoczna w każdym mym uczynku” (RZP).

Módlmy się o szczerą miłość.

I tajemnica radosna

ZWIASTOWANIE MATCE BOŻEJ

„Zdumiewające przeznaczenie! Nasza Pani miłosierna zatrwożyła się w obliczu poselstwa anielskiego, zwiastującego Jej, że zostanie Matką Zbawiciela. (D.D) Najświętsza Matko Pana mego, naucz mnie mówić: „Tak – Panie, tak – Ojcze i zawsze tak niech będzie”! (DD).

II tajemnica radosna

NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

„W chwili nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Najświętszą dał się odczuć wpływ Jezusa ukrytego w Maryi. Duch Święty napełnił Elżbietę. Kiedy pełnimy jakiś szczery akt miłości bliźniego, za każdym razem nowy przypływ łaski Ducha Świętego wzbiera w duszach naszych” (RZP).

III  tajemnica radosna

BOŻE NARODZENIE

„Spójrzmy na stajenkę betlejemską. Ewangelia mówi o żłóbku, o sianie, o pieluszkach – i to wszystko. Nie mówi ani słowa o ogniu, o ciepłych okryciach, o jedzeniu, o siedzeniach. To było prawdziwe ubóstwo. Czy więc wypada mi uskarżać się, gdy odczuję niedostatek?” (RZP).

IV tajemnica radosna

OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

„Maryja w dniu Ofiarowania przedstawiła Jezusa Ojcu jako Ofiarę zadośćczynną za grzechy ludzkie. Bóg z wysokości Nieba Dar ten przyjął. Z tą chwilą zaczyna się także ofiara Maryi. I my musimy mieć naszą ofiarę. Tylko pod tym warunkiem zbawimy swą duszę” (RZP).

V tajemnica radosna

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

„Pan Jezus mówi, że potrzeba, aby był w tym, co należy do Ojca. Serce gorliwe raduje się widząc, że ludzie miłują Pana Boga, że Go chwalą. Smuci się wszystkim, co sprzeciwia się chwale Bożej (RZP).

I tajemnica światła

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

„Zbawiciel przyszedł na ziemię po to, by dać nam poznać Boga Ojca. Skoro zapomnieliśmy o Nim, o właściwym Celu naszej doczesnej pielgrzymki, przyszedł nam Go przypomnieć, przedstawiając Go pod osłoną Swego świętego Człowieczeństwa” (RZP).

II tajemnica światła

PAN JEZUS OBJAWIA SIEBIE NA WESELU W KANIE

„Całe życie Jezusa – to ewangelia czynów i najwyższy jej przykład (RZP). Miej więc uczynki Jezusowe przed oczyma, abyś we wszystkich swoich czynnościach i słowach zapatrywała się na ten Wzór” (PnWD).

III tajemnica światła

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

„Dopiero, gdy Sam wypełnił przez 30 lat to wszystko, czego nauczał w Ewangelii, Zbawiciel nasz zaczął głosić, a nauczając innych, Sam nie przestał ani na chwilę wypełniać. (RZP). Powołanie do służby Bożej jest wezwaniem do współpracy z Chrystusem w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi (DDU). Świat nie widział nic większego nad zbawienie duszy człowieka (DP). Lecz Chrystus, nie mogąc zbawić ludzi bez ludzi, oczekuje współpracy tych, na których zlał obfite zasługi Swego życia, Swej męki i śmierci krzyżowej” (DP).

IV tajemnica światła

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

„Jezu, Synu Boga żywego, przez Przemienienie Swoje przemień Twój gniew i karanie – w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień utrapienia i choroby – w wesele i pociechy nasze! Przemień nieprzyjaciół, ich nienawiść i zazdrość – w miłość! Przemień wszelkie zło – na dobro!” (Koronka)

V tajemnica światła

USTANOWIENIE NAJŚW. EUCHARYSTII

„Eucharystia jest ową nagrodą, obiecaną przez Jezusa tym, co wszystko dla Niego opuścili z miłości. On w Najświętszym Sakramencie staje się Ojcem, Matką, Bratem, Skarbem, Oblubieńcem; w Nim odnajdziemy wszystko, cokolwiek opuściłyśmy – i po sto razy więcej. Cóż więc jeszcze mówić o Twojej Eucharystii, o Jezu? Przed tym Sakramentem niepojętej miłości padam na kolana, bez słów i bez głosu, milczę i cześć oddaję!” (RZP).

I tajemnica bolesna

MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

„Pan Jezus modli się do Ojca: „nie Moja, lecz Twoja Wola niech się stanie!”. Podziwiaj zupełne poddanie się Jezusa. Wola Boga niech będzie także twoją wolą, bo Wola Boża jest Najświętsza” (PND).

II tajemnica bolesna

BICZOWANIE PANA JEZUSA

„Rozważmy, co działo się w duszy Pana Jezusa. Nikt przecież nie mógłby Go dotknąć bez Jego Woli, więc czego doznawał – doznawał, bo Sam chciał, byśmy zrozumieli Jego wielką miłość ku nam. Wieczne zamiary Woli Bożej, uwielbiam Was!” (RZP).

III tajemnica bolesna

CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

„To niedobre myśli głowy mojej wcisnęły na Twą Głowę tak bolesną koronę cierniową. Daj, Panie, aby te ciernie utkwiły w moim sercu i przebiły w nim wszystko, co Ci się nie podoba!” (PRO).

IV tajemnica bolesna

DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

„Módl się do Pana twego, który uważany jako złoczyńca, krzyżem obarczony, prowadzony jest na Kalwarię. Krzyż Swój ciężki niosłeś przede mną, Panie Jezu, abym ja niosła mój z cierpliwością” (PRO).

V tajemnica bolesna

ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

„Jezus kona na krzyżu powiedziawszy słowo: „Wykonało się!”. Przez ostatnie tchnienie Twoje zrób mi tę łaskę, Drogi Zbawicielu, by ostatni mój oddech był połączony z Twoim i abym miała to szczęście oddać ducha mego w ręce Twoje” (PRO).

I tajemnica chwalebna

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Jezu Zmartwychwstały! Mego życia ubywa co dzień. Może mi już mało czasu zostaje, aby dopełnić tą miarę. Ty Sam dopełń Twego zwycięstwa we mnie! Dźwignij mnie tą siła, której użyłeś do Swego chwalebnego Zmartwychwstania!” (RZP).

II tajemnica chwalebna

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„Niebo jest miłowaniem i posiadaniem Boga. Cóż za zachwyt nas ogarnie wraz z tym odczuciem, że Bóg jest naszą – a my Jego własnością; że On jest Ojcem – a my Jego dziećmi! Pamiętajmy więc, że dla pragnącego Nieba nic nie jest zbyt trudnym ani ciężkim (RZP).

III tajemnica chwalebna

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków, aby ukazać nam, że i my mamy płonąć. Im serce jest czystsze, tym czulszym się staje na wpływ Jego miłości, która zapala, zagrzewa, dodaje odwagi i siły” (RZP).

IV tajemnica chwalebna

WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ

„Całe nasze życie na ziemi jest pielgrzymowaniem ku niebieskiej Ojczyźnie, dokąd powołuje nas Ojciec nasz i gdzie nas oczekuje. Niebo zaś zdobywają tylko ci, którzy cierpią, walczą i dają dowód posiadania prawdziwej cnoty” (DD).

V tajemnica chwalebna

UKORONOWANIE MATKI NAJŚW. NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

„W królewskim majestacie, pełna pokory i dziewiczej prostoty, płomienna macierzyńską miłością, Maryja jest nadal Matką naszą, a my Jej dziećmi. Jeżeli Ją kochałam, odtąd kochać będę czystszą i gorętszą miłością. Wiele mi, Matko, potrzeba! Niech ta chwila stanie się początkiem mego rzeczywistego uświęcenia!” (RZP).

ZAKOŃCZENIE

„W Sercu Maryi, Matki waszej, zamieszkajcie jak w domu. Ono jest jednym z Sercem Jezusa. Naśladujcie Maryję, aby wam błogosławiła, wstawiała się za wami, kochała was i otaczała opieką, broniła i napełniała gorącą miłością Boga i bliźniego” (RZP).

WYKAZ SKRÓTÓW

RZP Rekolekcje Zakonnica Pasterka w samotności

PNWD Praca nad własną duszą

PRO Podczas rekolekcji osobistych

DD Droga doskonałości

DDU Dyrektorium Duchowne

DP Duch Pasterek