NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MARII KARŁOWSKIEJ

Dzień I. Boże, Ty dałeś bł. Marii łaskę głębokiej i żywej wiary, z której wyrosło jej apostolskie powołanie. Naucz mnie za jej przykładem tak żyć wiarą, bym odważnie pokonywał trudności i zawierzał Ci mimo wszystko, zwłaszcza w sprawie, którą z ufnością Tobie polecam…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Błogosławiona Mario Karłowska – módl się za nami!

(te modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny)

Dzień II. Boże, Ty w bł. Marii dałeś nam wzór ufności. Przez jej wstawiennictwo napełnij moje serce nadzieją, że Ty, Panie, możesz nam dać wszystko, o co Cię ufnie prosimy. Polecam Ci szczególnie tę trudną sprawę….

Dzień III. Boże, bł. Maria kochała Cię miłością czystą, z której wyrosła jej apostolska miłość do ludzi. Rozpal i moje serce taką miłością, abym za nic miał sobie to, co świat dać mi może, a szukał przede wszystkim Twojej chwały i zbawienia dusz naszych. Udziel mi też łaski, o którą Cię pokornie proszę….

Dzień IV. Boże, bł. Maria umiłowała szczególnie zagubione dzieci Twoje i dla nich poświęciła swe życie. Rozpal mnie i wielu młodych podobnym zapałem, by z Jezusem Dobrym Pasterzem „szukać i zbawić to, co zginęło”. Za wstawiennictwem błogosławionej polecam Ci też ważną dla mnie sprawę…

Dzień V. Boże, Ty w bł. Marii dałeś nam wzór apostolskiej czystości. Przez jej przyczynę chroń moje życie od zasadzek złego i daj mi wytrwanie w łasce Twojej do końca. Z ufnością uciekam się dziś do Ciebie w tej ważnej sprawie…

Dzień VI. Boże, bł. Maria dala nam wzór apostolskiej modlitwy, nie zrażającej się trudnościami ani brakiem owoców. Naucz i mnie modlitwy wytrwałej w ufnym błaganiu i udziel mi pomocy w obecnej potrzebie…

Dzień VII. Boże, bł. Maria dala nam przykład wyrzeczenia i poświęcenia sie dla innych. Ożyw w mym sercu ducha pokuty i umartwienia dla wynagrodzenia za grzechy moje i całego świata i dla zbawienia mych sióstr i braci oraz udziel mi łaski, o którą z ufnością Cię proszę…

Dzień VIII. Boże, Ty przez bł. Marię uczysz nas pracy uszlachetniającej i podnoszącej godność człowieka. Wspomóż mnie, bym sam był człowiekiem dobrej pracy i szanował pracę innych oraz przyjdź mi z pomocą w obecnej mojej potrzebie…

Dzień IX. Boże, Ty pozwoliłeś bł. Marii wypełnić do końca powołanie w apostolacie miłości miłosiernej. Za jej wstawiennictwem daj i mnie wytrwać w pełnieniu Twej Woli i udziel mi tak potrzebnej łaski…

Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu, który chce ci pomóc, bo jest dobry; i umie, bo jest mądry; i może, bo jest wszechmocny. (bł. Maria Karłowska)

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem bł. Marii Karłowskiej, proszony jest o powiadomienie: Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej,
Jabłonowo – Zamek 19, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

m.karlowska_xl@wp.pl

 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Za pozwoleniem władzy kościelnej