Echo ze Wzgórza Bł. Matki Marii Pasterki

Spis numerów


sierpień  2013/08
nr 140

Wierzę, ŻE JEZUS PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY

 

            W miesiącu sierpniu patronuje nam Matka Syna Bożego – ta, która z Woli Boga Ojca dała Mu ciało, wykarmiła i wychowała Zbawiciela świata i najwierniej współdziałała w Jego dziele Odkupienia. Dlatego na większości obrazów Maryjnych widzimy Ją z Jezusem na rękach. Błogosławiona Maria Karłowska pisze: „Płomienna macierzyńską miłością, Maryja trzymająca Jezusa na rękach /…/ nie siebie ukazuje, ale jego. Zapomina o sobie zupełnie, zajęta jest tylko Nim. Chciałaby tylko ku Niemu zwrócić oczy wszystkich, całą uwagę, miłość, poszanowanie”. W usta Maryi Błogosławiona wkłada (w rekolekcjach dla Pasterek)  następujące słowa: „Nie wątp, duszo moja, że jestem przed Chrystusem wszechwładną: skoro obrał mnie za Matkę Swoją, każdej mej prośby wysłuchać jest gotów. /…/ Był mi posłusznym na ziemi – jest Nim i w niebie. /…/ Nie miej więc żadnych wątpliwości – idź za Mną!”.

           W świetle tych refleksji nie dziwimy się, że tak wiele osób pielgrzymuje do Bogurodzicy w Jej łaskami słynących sanktuariach. Miesiąc sierpień corocznie upływa pod znakiem Sanktuarium Jasnogórskiego, gdzie Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski nieustannie przyjmuje hołd swoich dzieci, ich prośby i podziękowania, aby złożyć je w Sercu Swego Boskiego Syna, który wszystko może. Spójrzmy na polskie drogi, które w tym okresie stają się szlakiem pątniczym: ze wszystkich stron polskiej ziemi i z zagranicy – w kierunku Jasnej Góry.

            Ale jest jeszcze jeden szlak pielgrzymowania: Matka i Królowa z Jasnej Góry - z Synem Bożym na ręku - w kopii swego Cudownego Obrazu Jasnogórskiego od 1957 roku wędruje polskimi drogami do miast, wsi i osiedli, od parafii do parafii, również do domów zakonnych – wszędzie tam, gdzie żyją i pracują Jej dzieci. Nie sposób zliczyć łask wyproszonych przed Obrazem Maryi. Po 23 latach tej Matczynej wędrówki, w październiku 1980 roku, Ojciec Święty Bł. Jan Paweł II tak pisał o duchowych owocach Nawiedzenia w liście skierowanym do ówczesnego biskupa częstochowskiego Stefana Bareły: "Cieszy nas ten Boży plon długoletniej Peregrynacji Matki Bożej w naszych diecezjach i parafiach. Plon obfity w trwałe owoce, bo zrodzone z głębokiej przemiany wnętrza, pod działaniem łaski; w woli ochrony i rozwoju dobra, które staje się błogosławieństwem i siłą życia dla każdego, kto dobro to uznaje za wartość nadrzędną". Ksiądz Prymas Sł. B. Kardynał Stefan Wyszyński, podsumowując pierwsze 9-lecie peregrynacyjne powiedział, że Matka Boża w Obrazie Nawiedzenia "dokonała wielkiego dzieła przemiany serc, olbrzymich nawróceń i ożywienia życia religijnego” (wg „Historia peregrynacji” w: www.stanislaw.kozminwlkp.pl).

Obecnie już po raz trzeci Święta Boża Wędrowniczka odbywa ofiarnie tę trasę. Od    26 sierpnia 2012 r. nawiedza Diecezję Toruńską i będzie z nami do 15 września 2013 r.

W dniach 5 i 6 czerwca 2013 r. przybyła do Jabłonowa Pomorskiego. Siostry pasterki przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia przez dziewięciomiesięczną nowennę. W tych dniach Opatrzność Boża dokonała przedziwnego połączenia: dwu Matek i dwóch wzgórz. Oto w środę 5 czerwca 2013 r. o godz. 17,00 na Jabłonowskie Wzgórze Bł. Marii Karłowskiej przybyła Matka Boża w Znaku swego Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, witana jako MATKA WIARY, aby z tą chwilą – na dobę Jej pobytu – wzgórze to stało się „małą Jasną Górą”. Oczekiwana przez Ks. Bpa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z Ks. Dziekanem Grzegorzem Tworzewskim i Kapłanami z dekanatu jabłonowskiego oraz przez Matkę Generalną Gracjanę Zborała ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Nowicjatem i Podopiecznymi, Matka Boża przyjechała o godzinie 17,00 samochodem-kaplicą, pilotowanym przez policję z pobliskiego Bursztynowa. Klaksony już z oddali oznajmiły: „Oto jestem!”.

Królowa Polski została uroczyście wprowadzona do Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej, gdzie spoczęła na przygotowanym dla Niej tronie. Patronka Sanktuarium w swym obrazie w prezbiterium niejako wskazywała wzniesioną ręką na Matkę Jasnogórską, jakby zachęcając: „Idźcie do Maryi! – to jest Matka Dobrego Pasterza!”. Matka, która – jak Jej Syn Dobry Pasterz – wędruje po polskich drogach, aby szukać i przygarniać zagubione dzieci Boże. Królowa o miłosiernym Sercu Matki. I obok – służebnica Dobrego Pasterza, Matka Maria Karłowska, którą nazwano „Matką zagubionych”… Oto dwie Matki…

A u Ich stóp - zebrane w pokornej i radosnej wdzięczności Zgromadzenie Sióstr Pasterek ze swymi Podopiecznymi, Przyjaciele i Dobroczyńcy oraz czciciele Błogosławionej Patronki Jabłonowa Pomorskiego, którzy włączą się w noc czuwania przy Matce Jasnogórskiej. Wyjątkowej łaski dostąpiły Siostry, które w tym czasie odprawiały swoje rekolekcje zakonne w Centrum Duchowości Bł. Marii Karłowskiej, oddając swą duchową odnowę bezpośrednio w ręce Matki Bożej, oraz Dziewczęta z Domów Opiekuńczo-Wychowawczych Sióstr Pasterek, które też miały swój czas czuwania.

Wzruszająco zabrzmiały odczytane słowa Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety z włączonym w nie śpiewem Magnificat, którym razem z Maryją wielbiliśmy Dobroć Bożą we Wcieleniu Chrystusa i Boże Macierzyństwo Maryi. „Maryja pozostała u niej (u Elżbiety) około trzech miesięcy”. Teraz pozostała tutaj, w miejscu swego Nawiedzenia, aby być z nami jako Matka Boga i nasza, która kocha i służy.

Wymowne były słowa Papieża Benedykta XVI w telegramie nadesłanym na czas Nawiedzenia w Diecezji Toruńskiej: „Peregrynacja Czarnej Madonny wpisuje się w głęboki kult Matki Bożej w diecezji toruńskiej i jednocześnie otwiera nowe możliwości ożywienia i pogłębienia maryjnej pobożności, która odwołując się do tajemnic życia Matki Bożej, pomaga odkrywać wspaniałość dzieła odkupienia dokonanego przez Jej Syna”.

Matka Generalna w słowach powitania prosiła: „W tym Roku Wiary pochyl się ku nam, Matko Najlepsza i naucz nas coraz głębszego zjednoczenia z Twoim Synem, który – jako Pierwszą z Wierzących - dał nam Ciebie za Matkę na naszych drogach zakonnego
i chrześcijańskiego pielgrzymowania”.

Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Mszy Św., celebrowanej wraz z Kapłanami z dekanatu jabłonowskiego, oddając hołd Maryi, Matce Wiary – w myśl hasła peregrynacyjnego Diecezji Toruńskiej: „Maryjo, prowadź nas drogą Wiary!”.

Następnie podjęto modlitewne czuwania przy Pani Jasnogórskiej. Wszystkie serca zjednoczyły się w godzinie Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem O. Mariusza, kustosza Kopii Cudownego Obrazu. Zabrzmiały fanfary jasnogórskie, unosząc nas na Jasną Górę, przed Tron Maryi, gdzie bije serce Narodu w Sercu Matki. Ale dało się odczuć, że dzisiaj ten Tron Maryi jest tutaj... Śpiewom radosnego dziękczynienia i wychwalania Matki Bożej za dar Jej obecności wśród nas nie było końca, a Ona – zdawało się – pogodnie i z miłością patrzyła i słuchała… i zachowywała w sercu swoim…

Potem przyszedł czas na grupowe i osobiste spotkania z Matką Jasnogórską, aż do porannej Mszy Św. na Jej cześć. Czas na rozmowę z Matką… na powierzanie Jej wszystkich i wszystkiego… i na zasłuchanie w mowę Matki do naszych serc… Na modlitewnym czuwaniu trwały nie tylko siostry pasterki, ale także Grupa Pomocnic p.w. Św. Michała Archanioła (podopiecznych zgromadzenia), wychowanki z Domów Opiekuńczo-Wychowawczych Sióstr Pasterek w Topolnie i Pniewitem, a także grupy apostolskie, działające przy parafiach jabłonowskich: Róże Różańcowe, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego i grupa misyjna Św. Teresy. Błogosławiona Matka Maria Karłowska uczyła nas patrzeć na Maryję, która - jak mówiła - „w królewskim swym majestacie, pełna zarazem pokory i dziewiczej prostoty, płomienna macierzyńską miłością, trzymając Jezusa na rękach tuż przy swoim Sercu, przedstawia nam całokształt naszych obowiązków”. Tak upłynęły godziny aż do porannej Mszy Św. o godz. 7,00, celebrowanej ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej.

Ponieważ dzień 6 czerwca to 16. rocznica beatyfikacji Matki Marii Karłowskiej, 4. rocznica Jej Patronatu dla Jabłonowa Pom. i liturgiczne wspomnienie Błogosławionej, o godz. 10,00 odprawiona została Msza Św. ku Jej czci – przez Kapłanów z dekanatu jabłonowskiego, pod przewodnictwem Księdza Dziekana Grzegorza Tworzewskiego, w czasie której siostry pasterki ponowiły swą konsekrację zakonną. W Eucharystii uczestniczyły m.in. władze naszego regionu, przedstawiciele szkół oraz wierni z obydwu parafii jabłonowskich. I tak w obecności Matki Bożej oddawano chwałę Jej wiernej Córce, co uwieńczono o godz. 15,00 uroczystą nowenną do Bł. Marii Pasterki z licznym – jak zawsze – udziałem czcicieli Błogosławionej.

W nabożeństwie pożegnania z Matką Jasnogórską, Matka Generalna Gracjana Zborała dokonała aktu oddania Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Macierzyńską Niewolę Maryi, powierzając Jej wszystkie siostry, ich teraźniejszość i przyszłość.

Odprowadzana procesjonalnie z modlitwą i śpiewem, odchodząc drogą wśród parku zamkowego, Jasnogórska Pani obejmowała jeszcze wzrokiem i Sercem całe Wzgórze Jabłonowskie, błogosławiła wszystkich i wszystko… zmierzając ku figurze św. Jana Nepomucena, gdzie była już oczekiwana przez Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego i Księdza Proboszcza Janusza Kowalskiego z Kapłanami dekantu jabłonowskiego oraz przez parafian z kościoła św. Wojciecha, gdzie została uroczyście poprowadzona.

W imieniu wszystkich obdarowanych łaską Twych Nawiedzin, prosimy, Matko Jasnogórska, prowadź nas do Jezusa, który z Ciebie przyjął ludzkie Ciało i bądź z nami w każdy czas, abyśmy stali przy Twoim boku, Maryjo – jak uczy Błogosławiona Maria Karłowska - „zawsze gotowi na wszystko, czego Bóg od nas zażąda” - ufni, że „Ty będziesz naszą Przewodniczką” na drodze Wiary, na której „Miłość wymaga czynu”.

 

                                                                                   Opracowała s. Gaudiosa Dobrska CSDP