IMIENINY NASZEJ PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ

Oto nasza dzisiejsza Solenizantka – Przełożona Generalna, m. Gracjana! Wspólnie z Matką Generalną świętowałyśmy wspomnienie Jej Patrona – św. Gracjana, który żył na przełomie III i IV wieku – pierwszy biskup w Tours. Był nieustraszonym ewangelizatorem. Mimo prześladowań w Galii nigdy nie opuścił swoich wiernych.

Niech św. Patron wyprasza, Kochanej Matce, przeobfite zdroje łask Nieba, Boże błogosławieństwo i pomoc przy sterach Zgromadzenia. Życzymy nieugiętej woli w dążeniu na szczyty Bożych ideałów – poprzez miłość i wierność Chrystusowi.

WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU!

6 grudnia – jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie

I każde dziecko prezent dostanie, (H. Szal)

Wszystkie dzieci znają Świętego Mikołaja! Ten wielki Święty wybrany biskupem miasta Miry w Grecji podbił sobie serca swoich wiernych nie tylko gorliwością pasterską ale także swoją dobrocią i wrażliwością na potrzeby innych.  Chętnie i hojnie obdarowywał potrzebujących, co czynił od swojej młodości.

Od wieków ludzie  naśladują tego świętego biskupa i wręczają sobie prezenty.

Na jabłonowskie wzgórze, do dzieci ze świetlicy, „święty Mikołaj” przybył tym razem z Urzędu Marszałkowskiego z Torunia i przygotował paczki pełne łakoci. Nasza mała świetlicowa gromadka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tej mikołajkowej niespodzianki i przesyła serdeczne życzenia na nadchodzące święta Boże Narodzenia:

Zdrowych, błogosławionych i radosnych świąt!

Dzienny Dom Pobytu w Jabłonowie-Zamku

w ramach Projektu

pt. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Cele projektu

Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu, Centrum, Usług Środowiskowych w okresie od 01.V 2020 do 30.IV.2022 poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie powstanie:

Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami.

DDP funkcjonowało będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00.

W placówce, w której świadczone będą usługi dla 30 osób oprócz pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, wprowadzone zostaną działania wpływające na aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej poprzez:

–  zajęcia indywidualne lub grupowe z psychologiem,

– zajęcia terapeutyczne pomagające rozwinąć zainteresowania i kontakty interpersonalne (np. biblioterapia, choreoterapia, silwoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne),

– imprezy integracyjne w środowisku lokalnym.

– Osoby korzystające z usług DDP objęte także będą opieką pielęgniarską oraz będą mogli korzystać z utworzonego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych.

– Realizowane będą usługi opiekuńcze dla 2 osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania przez cały okres realizacji projektu. Codzienna opieka obejmie pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem posiłków i pomoc w ich spożywaniu, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się), opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się i zmianie bielizny, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji) oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, tj. czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej (uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej). Ponadto w ramach UO realizowanej w miejscu zamieszkania, zapewniony zostanie dla osób niesamodzielnych kontakt z otoczeniem (m.in. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

 Powstanie Centrum Usług Środowiskowych, w którym świadczone będą usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia:

Prawnik będzie udzielał porad potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, tj. porad prawnych, finansowych, majątkowych, ekonomicznych itp.

–  Psycholog będzie świadczył usługi z doradztwa w zakresie problemów rodzinnych oraz w zakresie bezpieczeństwa, którego celem będzie m.in.: poprawa stanu psychicznego klienta, niwelowanie poczucia osamotnienia, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, wyrabianie postawy zaradności życiowej, rozwój umiejętności interpersonalnych.

Placówka będzie współpracowała z placówkami ochrony zdrowia, dzięki czemu osoby odwiedzające CUŚ uzyskają informacje na temat działalności placówek służby zdrowia w lokalnej społeczności, jak i również specjalistycznych usług medycznych. Ponadto dzięki wsparciu i działaniom realizowanym przez CUŚ, osoby korzystające z tej placówki, będą miały możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rozwijania kontaktów społecznych w rodzinie i społeczności lokalnej.

Projekt realizowany przez Partnera Wiodącego:

Fundację WERWA, Rogowo 48, 87-162 Lubicz

oraz na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie przez Partnera PW:

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Dom Generalny.